اسکناس کرون دانمارک


 
کرون دانمارک (به دانمارکی: dansk krone) یکای پولی کشور دانمارک، گرینلند و جزایر فارو است. البته این واحد پولی در جزایر فارو، کرون فارویی نامیده می‌شود ولی ارزش آن برابر با کرون دانمارک است. هر کرون دانکمارک به صد اوره (Øre) بخش می‌شود. در کدبندی استاندارد پول‌ها یعنی ایزو ۴۲۱۷، کد کرون دانمارک DKK است.
50 کرون: Dae-50-Kronen-V-2011Dae-50-Kronen-R-2011
 
سری 2009 (2011)
 
100 کرون: Dae-100-Kronen-V-2010Dae-100-Kronen-R-2010
 
سری 2009 (2010)
 
200 کرون: Dae-200-Kronen-V-2011Dae-200-Kronen-R-2011
 
سری 2009 (2011)
 
500 کرون: Dae-500-Kronen-V-2010Dae-500-Kronen-R-2010
 
سری 2009 (2010)
 
1000 کرون: Dae-1000-Kronen-V-2011Dae-1000-Kronen-R-2011
 
سری 2009 (2011)
 
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید