اسکناس دینار عراق


 
دینادینار واحد پول کشور عراق است. ارائهٔ دینار توسط بانک مرکزی عراق انجام می‌گیرد. این واژه از دیناریوس که واحد پول امپراتوری روم بود گرفته شده است. جمع این واژه در فارسی دینارها و در عربی دنانیر است. دینار عراقی از سال ۱۹۳۱ به گردش افتاد و از ان زمان تاکنون چند نوع از وجود داشته و به کار رفته است. در زمان حکومت بعث در نواحی تحت سیطره حکومت مرکزی دینار طبع یا تزویر (ساختگی) رواج داشت در حالی که در نواحی خودگردان کردستان در شمال دینار سویسری (سوئیسی) استفاده می‌شده است که ارزش ان به مراتب بیستر از دینار تزویر است. بعد از سقوط رژیم بعث، در نواحی مرکزی و جنوبی دینار بسیار کم ارزشتری از دینار تزویر رواج یافته است در تصویر به کار رفته در این دینار جدید به جای تصویر "صدام" نقش "اسبی" وجود دارد.

 تنها اسکناسهای رایج و با ارزش در عراق اسکناسهایی هستند که در تصاویر زیر مشاهده میکنید و هرگونه اسکناس دیگر فاقد اعتبار و از درجه اعتبار ساقط میباشند.


5000 دینار: 5000-IQD-V-20035000-IQD-V-2003
 
سری 2003
10000 دینار: 10000-IQD-V-200310000-IQD-V-2003 10000-IQD-V-210000-IQD-V-2
 
سری 2003
سری 2013 - 2015
25000 دینار: 25000-IQD-V-200325000-IQD-V-2003 25000-IQD-V-225000-IQD-V-2
 
سری 2003
سری 2013 - 2015
50000 دینار: 50000-IQD-V-201525000-IQD-V-2003
 
سری 2015
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید