اسکناس لاری گرجستان


 
لاری (گرجی: ლარი؛ ایزو ۴۲۱۷: GEL) واحد پول کشور گرجستان است که هر یک لاری به ۱۰۰ تتری تقسیم می‌شود. واژهٔ لاری برگرفته از گرجی باستان است که معنای «دارایی» و «ذخیره‌کردن» می‌دهد، در حالی که تتری اصطلاح پولی گرجستان باستان است به معنای «سفید» که در پادشاهی کولخیس در سدهٔ ششم پیش از میلاد استفاده می‌شد.


1 لاری: Geo-1-Lari-V-2002Geo-1-Lari-R-2002
 
سری 1 (2002)
2 لاری: Geo-2-Lari-V-2002Geo-2-Lari-R-2002
 
سری 1 (2002)
5 لاری: Geo-5-Lari-V-2002Geo-5-Lari-R-2013
 
سری 1 (2013)
10 لاری: Geo-10-Lari-V-2012Geo-10-Lari-R-2012
 
سری 1 (2012)
20 لاری: Geo-20-Lari-V-2013Geo-20-Lari-R-2013 Geo-20-Lari-V-2016Geo-20-Lari-R-2016
 
سری 1 (2013)
سری 2 (2016)
50 لاری: Geo-50-Lari-V-2013Geo-50-Lari-R-2013 Geo-50-Lari-V-2016Geo-50-Lari-R-2016
 
سری 1 (2013)
سری 2 (2016)
100 لاری: Geo-100-Lari-V-2012Geo-100-Lari-R-2012 Geo-100-Lari-V-2016Geo-100-Lari-R-2016
 
سری 1 (2012)
سری 2 (2016)
200 لاری: Geo-200-Lari-V-2006Geo-200-Lari-R-2006
 
سری 1 (2006)
500 لاری: Geo-500-Lari-V-1995Geo-500-Lari-R-1995
 
سری 1 (1995) - از رده خارج
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید