اسکناس فرانک سوییس


 
فرانک واحد پول کشورهای سوئیس و لیختن اشتاین می‌باشد. هر فرانک برابر با 100 سنت میباشد.
10 فرانک: Swz-10-Franken-V-2000Swz-10-Franken-R-2000
 
سری 1994-2014 (2000)
 
20 فرانک: Swz-20-Franken-V-2005Swz-20-Franken-R-2005 Swz-20-Franken-V-2017Swz-20-Franken-R-2017
 
سری 1994-2014 (2005)
سری 2017
50 فرانک: Swz-50-Franken-V-2015Swz-50-Franken-R-2012 Swz-50-Franken-V-2016Swz-50-Franken-R-2016
 
سری 1994-2014 (2012)
سری 2016
100 فرانک: Swz-100-Franken-V-1999Swz-100-Franken-R-1999
 
سری 1994-2014 (1999)
 
200 فرانک: Swz-200-Franken-V-1996Swz-200-Franken-R-1996
 
سری 1994-2014 (1996)
 
1000 فرانک: Swz-1000-Franken-V-1999Swz-1000-Franken-R-1999
 
سری 1994-2014 (1999)
 
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید