اسکناس رینگیت مالزی


 
رینگیت نام واحد پولی کشور مالزی است که با کد رمز MYR مشخص می‌شود. رینگیت جانشین دلار مالزی از ۱۹۷۵ است و به ۱۰۰ واحد کوچکتر که سن یا سنت نامیده می‌شود، تقسیم می‌گردد.
1 رینگیت: Mly-1-Ringgit-V-1NMly-1-Ringgit-R-1
 
سری 1996 -2004 (2000)
 
2 رینگیت: Mly-2-Ringgit-V-1NMly-2-Ringgit-R-1
 
سری 1996 -2004 (1997)
5 رینگیت: Mly-5-Ringgit-V-1NMly-5-Ringgit-R-1 Mly-5-Ringgit-V-1NMly-5-Ringgit-R-1
 
سری 1996 -2004 (1999)
سری 1996 -2004 (2001) - اسکناس پلیمری
10 رینگیت: Mly-10-Ringgit-V-1NMly-10-Ringgit-R-1
 
سری 1996 -2004 (2001)
 
50 رینگیت: Mly-50-Ringgit-V-1NMly-50-Ringgit-R-1
 
سری 1996 -2004 (2001)
 
100 رینگیت: Mly-100-Ringgit-V-1NMly-100-Ringgit-R-1
 
سری 1996 -2004 (2001)
 
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید