روپیه پاکستان

واحد پول کشور پاکستان روپیه است. هر روپیهٔ پاکستان برابر با صد پیسه است. انتشار این واحد پول تحت نظر بانک دولتی پاکستان است. هر لک برابر با صدهزار روپیه و هر کرور هم برابر با ده میلیون روپیه است.