اسکناس روپیه هندوستان


 
روپیه واحد پول رسمی هندوستان است. روپیهِ هند به عنوان پول قانونی در کشورهای همسایه نپال و بوتان پذیرفته شده‌است و این دو کشور پول رایج خود را بر اساس نرخ روپیهِ هند تثبیت کرده‌اند. روپیه به ۱۰۰ پیسه تقسیم می‌شود. ارزش بالاترین اسکناس کاغذی معادل دو هزار روپیه‌است و بی‌ارزش‌ترین سکه رایج در هند ۵۰ پیسه است. در سال ۲۰۱۶ اسکناس هزار روپیه حذف و بجای آن اسکناس دوهزار روپیه وارد شد.


200 روپیه: 200-INR-V-2016200-INR-V-2016
 
سری 2016
 
500 روپیه: 500-INR-V-2016500-INR-V-2016
 
سری 2016
 
2000 روپیه: 2000-INR-V-20162000-INR-V-2016
 
سری 2016
 
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید