اسکناس دلار نیوزلند


 
دلار نیوزیلند (به انگلیسی: New Zealand dollar) (به زبان بومی: Tāra o Aotearoa) با کد ایزوی NZD، یکای پول رایج در کشور نیوزلند است.

5 دلار: Neu-5-Dollar-V-2014Neu-5-Dollar-R-2014 Neu-5-Dollar-V-2015Neu-5-Dollar-R-2015
 
سری 1999 -2014 (2014) - اسکناس پلیمری
سری 2015 -2016 (2015) - اسکناس پلیمری
10 دلار: Neu-10-Dollar-V-2013Neu-10-Dollar-R-2013 Neu-10-Dollar-V-2015Neu-10-Dollar-R-2015
 
سری 1999 -2014 (2013) - اسکناس پلیمری
سری 2015 -2016 (2015) - اسکناس پلیمری
20 دلار: Neu-20-Dollar-V-2013Neu-20-Dollar-R-2013 Neu-20-Dollar-V-2016Neu-20-Dollar-R-2016
 
سری 1999 -2014 (2013) - اسکناس پلیمری
سری 2015 -2016 (2016) - اسکناس پلیمری
50 دلار: Neu-50-Dollar-V-2014Neu-50-Dollar-R-2014 Neu-50-Dollar-V-2016Neu-50-Dollar-R-2016
 
سری 1999 -2014 (2014) - اسکناس پلیمری
سری 2015 -2016 (2016) - اسکناس پلیمری
100 دلار: Neu-100-Dollar-V-2006Neu-100-Dollar-R-2006 Neu-100-Dollar-V-2016Neu-100-Dollar-R-2016
 
سری 1999 -2014 (2006) - اسکناس پلیمری
سری 2015 -2016 (2016) - اسکناس پلیمری
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید