اسکناس دلار استرالیا


 
دلار استرالیا (در انگلیسی: Australian Dollar) نام واحد پول کشور استرالیا است که به اختصار AUD اِی یو دی نامیده می‌شود. دلار استرالیا در کشورها و مناطق زیر نیز استفاده می‌شود: کیریباتی، جزایر نورفولک، جزایر کریستیَن. هر دلار استرالیا از یکصد سِنت تشکیل می‌شود.

5 دلار: 5 دلار استرالیا 20015 دلار استرالیا 2001 5 دلار استرالیا 20075 دلار استرالیا 2007
 
سری 1 (2001) - اسکناس پلیمری
سری 1 a (2007) - اسکناس پلیمری
5 دلار: 5 دلار استرالیا 20175 دلار استرالیا 2017
 
سری 2017 - اسکناس پلیمری
10 دلار: Aus-10-Dollar-V-2007Aus-10-Dollar-R-2007 Aus-10-Dollar-V-2017Aus-10-Dollar-R-2017
 
سری 1 (2007) - اسکناس پلیمری
سری 2017 - اسکناس پلیمری
20 دلار: Aus-20-Dollar-V-2007Aus-20-Dollar-R-2007
 
سری 1 (2007) - اسکناس پلیمری
50 دلار: Aus-50-Dollar-V-1998Aus-50-Dollar-R-1998
 
سری 1 (1998) - اسکناس پلیمری
100 دلار: Aus-100-Dollar-V-1999Aus-100-Dollar-R-1999
 
سری 1 (1999) - اسکناس پلیمری
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید