اسکناس درهم امارات


 
درهم واحد پول کشور امارات متحده عربی است. کد ISO 4217 که برای درهم امارات در نظر گرفته شده‌است AED می‌باشد، اما در متون غیررسمی از علامت اختصاری DH یا DHs نیز استفاده می‌گردد. هر درهم برابر با ۱۰۰ فلس است.

5 درهم: VAE-5-Dirhams-V-1995VAE-5-Dirhams-R-1995 VAE-5-Dirhams-V-2009VAE-5-Dirhams-R-2009
 
سری 1 - 1995
سری 2 - 2009
10 درهم: VAE-10-Dirhams-V-1995VAE-10-Dirhams-R-1995 VAE-10-Dirhams-V-1995VAE-10-Dirhams-R-1998
 
سری 1 - 1995
سری 2 - 1998
20 درهم: VAE-20-Dirhams-V-2000VAE-20-Dirhams-R-2000
 
سری 1 - 2000
50 درهم: VAE-50-Dirhams-V-1996VAE-50-Dirhams-R-1996 VAE-50-Dirhams-V-2008VAE-50-Dirhams-R-2008
 
سری 1 - 1996
سری 2 - 2008
100 درهم: VAE-100-Dirhams-V-1995VAE-100-Dirhams-R-1995 VAE-100-Dirhams-V-2008VAE-100-Dirhams-R-2008
 
سری 1 - 1995
سری 2 - 2008
200 درهم: VAE-200-Dirhams-V-1989VAE-200-Dirhams-R-1989 VAE-200-Dirhams-V-2004VAE-200-Dirhams-R-2004
 
سری 1 - 1989
سری 2 - 2004
500 درهم: VAE-500-Dirhams-V-1993VAE-500-Dirhams-R-1993 VAE-500-Dirhams-V-2008VAE-500-Dirhams-R-2008
 
سری 1 - 1993
سری 2 - 2008
1000 درهم: VAE-1000-Dirhams-V-2000VAE-1000-Dirhams-R-2000
 
سری 2 - 2000
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید