اسکناس درام ارمنستان


 
درام (در ارمنی դրամ) نام واحد پول کشور ارمنستان است. خود واژهٔ درام از «درم» پارسی میانه وارد زبان ارمنی شده. پارسی میانه خود، این واژه را از واژه یونانی دراخما وام گرفته بود. تلفظ‌های گوناگونی از آن واژه در خاورمیانه رواج گرفت مانند درم، درهم و درام. امروز در زبان ارمنی واژه درم معنی پول هم می‌دهد


50 درام: Arm-50-Dram-V-1998Arm-50-Dram-R-1998
 
سری 1998
100 درام: Arm-100-Dram-V-1998Arm-100-Dram-R-1998
 
سری 1998
500 درام: Arm-500-Dram-V-1999Arm-500-Dram-R-1999
 
سری 1999
1000 درام: Arm-1000-Dram-V-2011Arm-1000-Dram-R-2011
 
سری 2011
5000 درام: Arm-5000-Dram-V-2012Arm-5000-Dram-R-2012
 
سری 2012
10000 درام: Arm-10000-Dram-V-2012Arm-10000-Dram-R-2012
 
سری 2012
20000 درام: Arm-20000-Dram-V-2012Arm-20000-Dram-R-2012
 
سری 2012
50000 درام: Arm-50000-Dram-V-2001Arm-50000-Dram-R-2001
 
سری 2001
100000 درام: Arm-10000-Dram-V-2009Arm-100000-Dram-R-2009
 
سری 2009
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید