اسکناس بات تایلند


 
بات واحد پول کشور تایلند است. هر بات برابر با ۱۰۰ ساتانگ است.

20 بات: Tha-20-Baht-V-3Tha-20-Baht-R-3
 
سری 2003
50 بات: Tha-50-Baht-V-3Tha-50-Baht-R-3 Tha-50-Baht-V-3Tha-50-Baht-R-3
 
سری 1997 - اسکناس پلیمری
سری 2004
100 بات: Tha-100-Baht-V-3Tha-100-Baht-R-3 Tha-100-Baht-V-3Tha-100-Baht-R-3
 
سری 1994
سری 2005
100 بات: Tha-100-Baht-V-3Tha-100-Baht-R-3 Tha-100-Baht-V-3Tha-100-Baht-R-3
 
سری 2010
سری 2012
500 بات: Tha-500-Baht-V-3Tha-500-Baht-R-3 Tha-500-Baht-V-3Tha-500-Baht-R-3
 
سری 1996
سری 2001
1000 بات: Tha-1000-Baht-V-3Tha-1000-Baht-R-3 Tha-1000-Baht-V-3Tha-1000-Baht-R-3
 
سری 1992
سری 1999
1000 بات: Tha-1000-Baht-V-3Tha-1000-Baht-R-3 Tha-1000-Baht-V-3Tha-1000-Baht-R-3
 
سری 2005
سری 2015
 
 
 
 
جهت بزرگنامایی تصاویر موس را بر روی تصاویر ببرید